خدمات الکترونیک
سامانه دریافت و پردازش اطلاعات صورت معاملات فصلی موضوع ماده 169 ق.م.م
شرح خدمت:
این خدمت جهت دریافت اطلاعات صورت معاملات فصلی موضوع ماده 169 مالیاتهای مستقیم می باشد که کلیه مودیان حقوقی (برای کلیه سال ها) ، مودیان حقیقی بند الف و ب (برای سالهای پیش از 1396)، اشخاص حقیقی گروه اول موضوع آیین نامه ماده 95 قانون مالیات های مستقیم، اشخاص حقیقی مشمول اجرای مالیات بر ارزش افزوده، مشاغل خاص مورد اشاره در فصل دوم آیین نامه اجرایی ماده 95 جدید قانون مالیات های مستقیم (برای سال 1396 و پس از آن ) ، موظف به ارسال معاملات خود در دوره های زمانی سه ماهه (فصلی ) می باشند.
نوع خدمت:
تراکنشی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
دریافت نام کاربری از سامانه تخصیص شماره اقتصادی برای مودیانی که به صورت آنلاین اطلاعات را ارسال می کنند. برای دیگر مودیان مدارکی مورد نیاز نمی باشد.
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal