خدمات الکترونیک
دریافت اطلاعات قبض از طریق تلفن گویا
شرح خدمت:
مشترکین می توانند با تماس با تلفن گویای 1594اطلاعات آخرین صورتحساب گاز خود را دریافت نمایند.
نوع خدمت:
تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
.
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal