خدمات الکترونیک
ارائه خدمات پژوهشی درحوزه علوم پزشکی / برگزاری کارگاه هاو همایش های علوم پزشکی
شرح خدمت:
نیازسنجی، برنامه ریزی و برگزاری کارگاه های آموزشی با درنظر داشتن نیازهای آموزشی انواع مخاطبین
نوع خدمت:
تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
ثبت نام شرکت کنندگان به صورت حضوری و الکترونیکی
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal