خدمات الکترونیک
شناسنامه و كارت ملي پيدا شده
شرح خدمت:
در اين سامانه شما مي توانيد مدارك (كارت شناسايي ملي/كارت هوشمند ملي/ شناسنامه) مفقود شده خود را با وارد كردن مشخصات ذيل جستجو كنيد. شايان ذكر است اين جستجو تنها از ميان مداركي است كه در اختيار سازمان ثبت احوال قرار گرفته است.
نوع خدمت:
تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
شماره ملي
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal