خدمات الکترونیک
شناسنامه و کارت ملی پیدا شده
شرح خدمت:
در این سامانه شما می توانید مدارک (کارت شناسایی ملی/کارت هوشمند ملی/ شناسنامه) مفقود شده خود را با وارد کردن مشخصات ذیل جستجو کنید. شایان ذکر است این جستجو تنها از میان مدارکی است که در اختیار سازمان ثبت احوال قرار گرفته است.
نوع خدمت:
تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
شماره ملی
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal