خدمات الکترونیک
ماليات بر درآمد مشاغل خودرو
شرح خدمت:
ماليات بر درآمد مشاغل خودرو يكي از فرآيندهاي مالياتي است كه توسط سازمان امور مالياتي اجرا مي گردد. براساس اين فرآيند كليه خودروهاي باري، عمومي، راهسازي و تاكسي ها موظفند در پايان هر سال مبلغ درآمد خود را در قالب اظهارنامه مالياتي به سازمان امور مالياتي كشور ارائه دهند. در فرايند تهيه شده، تسليم اظهارنامه و صدور مفاصا حساب مالياتي از طريق دفاتر پيشخوان دولت انجام خواهد شد. اين فرايند به گونه اي يكپارچه انجام مي گيرد و كليه فعاليتها به شكل مستقيم در سازمان منعكس شده و موديان در هر مرحله مي توانند ادامه فرآيند را از طريق سامانه پيگيري نمايند.
نوع خدمت:
تراكنشي
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
(اسكن شناسنامه، كارت ملي، بنچاق و سند مالكيت خودرو)
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal