خدمات الکترونیک
سامانه جامع پویا
شرح خدمت:
دانشجویان با مراجعه به سامانه جامع پویا می توانند امور آموزشی، خوابگاهی، مالی نظیر ثبت نام، انتخاب واحد، ارزشیابی اساتید و ... را انجام دهند.
نوع خدمت:
تراکنشی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
دانشجویان با مراجعه به سامانه جامع پویا می توانند امور آموزشی، خوابگاهی، مالی نظیر ثبت نام، انتخاب واحد، ارزشیابی اساتید و ... را انجام دهند.
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal