اعضاء نظام پزشکی شهرستان های فردوس،بشرویه و سرایان

اعضاء نظام پزشكي شهرستان هاي فردوس، بشرويه و سرايان

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصيلی

نام شهرستان

آدرس مطب

شماره تماس

1

دکتر ميترا جاجرمی

متخصص بيماريهای داخلی

فردوس

فردوس خ شهيد مطهری

05632724644

2

دکتر محمدحسين باوقار

متخصص اطفال

فردوس

فردوس - خ شهيد مطهری

05632726139

3

دكتر بهادر خالقی مقدم

متخصص ارتوپدي

فردوس

فردوس کلنيک بيمارستان

05632726099

4

دکتر رضا دارابی محبی

متخصص بيهوشی

فردوس

بولوارشفاء - درمانگاه امام حسين (ع)

05632728580

5

دکتر اميد فخری زاده

متخصص چشم

فردوس

کلنيک بيمارستان

05632726099

6

دکتر رسول نوروزی

متخصص مغز و اعصاب

فردوس

خيابان شهيد مطهری

05632723899

7

دکتر مينا اسلامی مويد

متخصص راديولوژی

فردوس

کلنيک بيمارستان

05632726099

8

دکتر سعيد مجيدی

متخصص جراحی عمومی

فردوس

کلنيک بيمارستان

05632726099

9

دکتر محسن ايمان طلب

متخصص بيهوشی

فردوس

کلنيک بيمارستان

05632726099

10

دکتر گلستان کاردان

متخصص پوست

فردوس

کلنيک بيمارستان

05632726099

11

دکتر رويا صمدی

متخصص مغز واعصاب

فردوس

کلنيک بيمارستان

05632726099

12

دکتر سولماز تقی زادگان

متخصص بيماريهای عفونی

فردوس

کلنيک بيمارستان

05632726099

13

دکتر بهناز انصاری

متخصص زنان و زايمان

فردوس

کلنيک بيمارستان

05632726099

14

دکتر تکتم گنجی

متخصص اطفال

فردوس

کلنيک بيمارستان

05632726099

15

دکتر مرضيه اسلامی مويد

متخصص زنان و زايمان

فردوس

کلنيک بيمارستان

05632726099

16

دکتر حامد طبسی زاده

متخصص اطفال

فردوس

کلنيک بيمارستان

05632726099

17

دکتر مريم دقيقی

متخصص گوش و حلق و بينی

فردوس

کلنيک بِمارستان

05632726099

18

دکتر احمد عربی

متخصص داخلی

فردوس

کلنيک بيمارستان

05632726099

19

دکتر سوده رحمنی

متخصص جراحی عمومی

فردوس

کلنيک بيمارستان

05632726099

20

دکتر بهشتيان

متخصص قلب

فردوس

کلنيک بيمارستان

05632726099

21

دکتر سارا حصاری

متخصص اطفال

فردوس

کلنيک بيمارستان

05632726099

22

دکتر حجت سليمی

متخصص ارولوژی

فردوس

کلنيک بيمارستان

05632726099

23

دکتر سعيد مرتضوی مقدم

÷زشک عمومی

فردوس

خيابان شهيد مطهری

05632720252

24

دکتر مسعود بصير

پزشک عمومی

فردوس

خيابان شهيد مطهری

05632720881

25

دکتر محمد رضا طهماسبی

÷زشک عمومی

فردوس

مرکز بهداشت خ خرمشهر

05632722976

26

دکترفضل احمد احمدی

پزشک عمومي

فردوس

اسلاميه- مرکز بهداشت

05632742840

27

دکترمحمود والهی

پزشک عمومي

سرايان

سرايان- خ امام خمينی

05632882917

28

خانم دکتر سميه خسروی

پزشک عمومي

سرايان

مرکز فوريتهای پزشکی

05632884802

29

دکترجواد مهديان

پزشک عمومي

بشرويه

بشرويه- خ امام خمينی

05632777199

30

خانم دکتر محبوبه آفاقی

پزشک عمومي

بشرويه

بشرويه بيمارستان شفاء

05632776060

31

دکتر رضا حسينی نژاد

پزشک عمومي

بشرويه

بشرويه- خ حسينه حاج علی اشرف

05632775200

32

دکتر علی حسينی نژاد

پزشک عمومي

بشرويه

بشرويه خ امام خمينی

05632777604

33

دكتر حسين سعيدزاده

پزشك عمومي

فردوس

مركزبهداشتي درماني شهيد شكوري

05632727303

34

دكتر محمد سروري

پزشك عمومي

سرايان

مركز بهداشتی و درمانی

05632886001

35

دکتر مهدی عامری

پزشک عمومي

بشرويه

بشرويه- خ امام خمينی

05632776060

36

دکتر حسين کيانی مقدم

پزشک عمومي

بشرويه

بشرويه- خ امام خمينی

05632775812

37

دکتر حجت علی پور

پزشک عمومی

فردوس

رمانگاه تامين اجتماعی

05632726707

38

خانم دکتر راضيه عزتی

پزشک عمومی

فردوس

درمانگاه تامين اجتماعی

05632726707

39

خانم دکتر زهرا قربانی

پزشک عمومي

فردوس

مرکز شهيد دلخواه

05632726266

40

دکتر اميرهوشنگ نظامدوست

پزشک عمومی

فردوس

درمانگاه تامين اجتماعی

05632726707

41

دکتر اعظم السادات مرتضوی

پزشک عمومي

بشرويه

بولوارجهاد- بيمارستان شفاء

05632776060

42

دکتر عبدالعلی قربانی

پزشک عمومی

فردوس

دارالشفاء امام حسين(ع)

05632731002

43

خانم دکتر محدثه ارشادی

پزشک عمومی

بشرويه

بولوارجهاد- بيمارستان شفاء

05632776060

44

دکتر صديقه آخوندی

پزشک عمومي

فردوس

فردوس- مركز شهيد دلخواه

05632726266

45

دکتر عاليه افکار

دندانپزشک عمومی

فردوس

خيابان شهيد مطهری

05632722426

46

دکتر مريم احسانی

دندانپزشک عمومی

بشرويه

بولوارقائم

05632777342

47

دکتر محمد اميری

دندانپزشک عمومی

سرايان

خيابان امام خمينی

05632884418

48

دکتر راضيه دهقان

دندانپزشک عمومی

فردوس

دارالشفاء امام حسين (ع)

32731002 056

49

کترمحسن مقربی

دندانپزشک عمومی

فردوس

خطابان شهيد مطهری

05632726500

50

دکترحسن غلامی

دندانپزشک عمومی

فردوس

خيابان شهيد مطهری

32726860 056

51

دکتر سيد جواد سليمانی

دندانپزشک عمومی

فردوس

خيابان شهيد مطهری

32728418 056

52

دکتر سيد هاشم فاطمی

دندانپزشک عمومی

فردوس

فردوس خ شهيد مطهری

32729595 056

53

دکتر سکينه مهر آور

دندانپزشک عمومی

فردوس

خيابان شهيد مطهری

32728140 056

54

خانم دکتر ناجيه محمدی

دندانپزشک عمومی

فردوس

دارالشفاء امام حسين(ع)

32731002 056

55

دکترمرضيه بخشی

دندانپزشک عمومی

بشرويه

خيابان حاج علی اشرف

32773400 056

56

دکتر مرواريد ميربلوکی

دندانپزشک عمومی

فردوس

خيابان شهيد مطهری

32726500 056

57

دکتر ژاله عين الهی

دندانپزشک عمومی

فردوس

دارالشفاء امام حسين (ع)

05632731002

58

دکتر مجتبی حاجی مومنيان

دندانپزشک عمومی

فردوس

دارالشفاء امام حسين(ع)

05632731002

59

دکتر زهرا قادری ثانوی

دندانپزشک عمومی

اسلاميه

مرکز بهداشتی و درمانی

05632749390

60

خانم الهام صابری

کارشناس مامايی

فردوس

بيمارستان شهيد چمران

05632722801

61

خانم مهناز تاج پرور

کارشناس مامايی

فردوس

بِمارستان شهِد چمران

05632722801

62

خانم اعظم کرم پور

کارشناس مامايی

فردوس

بيمارستان دکتر چمران

05632722801

63

خانم راضيه نظامدوست

کارشناس مامايی

فردوس

بيمارستان دکتر چمران

05632722801

64

خانم الهام زارعی

کارشناس مامايی

فردوس

بيمارستان دکتر چمران

05632722801

65

خانم مرضيه قاسم زاده

کارشناس مامايی

بشرويه

بولوارجهاد- بيمارستان شفاء

05632776006

66

خانم بتول السادات احمد نيا

کارشناس مامايی

فردوس

بيمارستان دکتر چمران

05632722801

67

خانم معصومه ابراهيمی

کارشناس مامايی

فردوس

بيمارستان دکتر چمران

05632722801

68

خانم معصومه مخيری

کارشناس مامايی

فردوس

شبکه بهداشت و درمان

05632722976

69

خانم زهرا مشکين يزد

کارشناس مامايی

فردوس

شبکه بهداشت و درمان

05632722976

70

خانم معصومه محسني

کارشناس مامايي

فردوس

بيمارستان دکتر چمران

05632722801

71

خانم منصوره محمدشاهي

کارشناس مامايي

فردوس

بيمارستان دكتر چمران

05342222801

72

فاطمه محبي بغداده

کارشناس مامايي

فردوس

بيمارستان دكتر چمران

05342222801

73

خانم بلقيس بلقيسی ناصری

کارشناس مامايي

بشرويه

بولوارجهاد- بيمارستان شفا

05632776006

74

خانم زهرا پوررفعتی

کارشناس مامايی

بشرويه

خيابان امام خمينی

05632772525

75

خانم فاطمه نادی

کارشناس مامايی

بشرويه

بولوارجهاد- بيمارستان شفاء

05632776006

76

خانم معصومه حيدری

کارشناس مامايی

بشرويه

بولوارجهاد- بيمارستان شفاء

05353226006

77

خانم مينا مجدميرزائي

کارشناس مامايي

فردوس

بيمارستان دکتر چمران

05632722801

78

خانم راحله صالح نيا

کارشناس مامايي

سرايان

بيمارستان شفاء

05632722801

79

خانم پروين عطاء زاده

کارشناس مامايي

سرايان

مركز بهداشتی درمانی

05632775080

80

خانم فاطمه دلبری

کارشناس مامائی

فردوس

بيمارستان دکتر چمران

05632722801

81

خانم نرگس شريفی

کارشناس مامايی

سرايان

خيابان امام خمينی

05632774471

82

خانم مريم عربی

کارشناس مامايی

فردوس

بيمارستان دکتر چمران

05632722801

83

خانم مهناز براهوئی

کارشناس مامايی

فردوس

مرکز بهداشتی درمانی شهيد دلخواه

05632731366

84

خانم عاطفه آراسته

کارشناس مامايی

فردوس

بيمارستان شهيد چمران

05632722801

85

خانم تکتم محمدپور

کارشناس مامايی

اسلاميه

مرکز بهداشتی و درمانی

05632749390

86

آقای حسين جهانيان

شنوائی سنجی

بشرويه

خيابان شيرازی غربی

05632773400

87

آقای مهدی باصری ازغندی

شنوائی شنجی

فردوس

دارالشفاء امام حسين (ع)

05632731002

88

آقای محمد رضا سميعی

بينائی سنجی

فردوس

خيابان شهيد مطهری

05632722337

89

آقای قاسم رضايی برون

بينائی سنجی

فردوس

خيابان شهيد مطهری

05632722780

90

خانم راضيه شهرياری

بينائی سنجی

فردوس

فردوس - خ شهيد مطهری

05632727008

91

خانم بی بی زهره موسوی

بينائی سنجی

فردوس

خيابان شهيد مطهری

05632720880

92

خانم طيبه قيصری عليشاهی

بينائی سنجی

بشرويه

خيابان امام خمينی

05632774595

93

خانم افسانه نظرزاده

بينائی سنجی

بشرويه

خيابان امام خمينی

05632775258

94

خانم بهجت السادات سعادت

بينائی سنجی

بشرويه

خيابان امام خمينی

05632776075

95

خانم منيرالسادات حسن زاده

گفتار درمانی

 

بشرويه

خيابان شيرازی غربی

05632773400

96

خانم الهام احسانی

گفتاردرمانی

 

فردوس

دارالشفاء امام حسين (ع)

 

05632731002

97

خانم مريم محمد شاهی

علوم تغذيه

فردوس

بيمارستان دکتر چمران

05632722801

98

آقای عليرضا تابعی

علوم تغذيه

فردوس

شبکه بهداشت و درمان

05342222801

99

علی اصغر حيدرآبادی

گفتاردرمانی

فردوس

خيابان شهيد مطهری

05632723835

100

آقاي حسام مودي

فيزيوتراپي

فردوس

مرکز شهيد کاوه

05632722412

101

رامين کامرانی نيا

فيزيوتراپی

فردوس

دارالشفاء امام حسين (ع)

05632731002

102

عاطفه کفاش مقدم

کاردرمانی

فردوس

دارالشفاء امام حسين (ع)‌

005632731002

103

دکتر حسن پوررفعتی

داروساز

فردوس

خيبان شهيد مطهری

05632727464

104

خانم دکتر مريم مقربی

داروساز

فردوس

خيابان شهيد مطهری

05632720790

105

دکتر جواد سالار صادقی

داروساز

بشرويه

خيابان امام خمينی

05632773608

106

دکتر جواد سلطانزاده

داروساز

بشرويه

خيابان امام خمينی

05632775440

107

دکتر علی مدبر

داروساز

فردوس

بولوار شفاء

05632721012

108

خانم دکتر مريم محمدپور

داروساز

فردوس

خيابان شهيد مطهری

05632725354

109

دکتر مجيد مقربی

داروساز

فردوس

خيابان شهيد مطهری

05632720790

 

 

 

 

تاریخ به روزرسانی:
1396/02/08
تعداد بازدید:
15860
Powered by DorsaPortal