مدارس شهرستان خوسف

لیست مشخصات مدارس مدیریت آموزش و پرورش شهرستان خوسف

ردیف

نام واحد سازمانی

دوره3

آدرس

تلفن

آدرس اینترنتی

1

مهر

پیش دبستانی

شهر خوسف

0

 

2

نوبهار

پیش دبستانی

شهر خوسف

0

 

3

شقایق

پیش دبستانی

شهر خوسف

0

 

4

کیمیا

پیش دبستانی

شهر خوسف

0

 

5

سینا

پیش دبستانی

شهر خوسف

0

 

6

یکتا

پیش دبستانی

شهر خوسف

0

 

7

خورشید طوس

پیش دبستانی

شهر خوسف

0

 

8

جوانه های نور

پیش دبستانی

شهر خوسف

0

 

9

شکوفه های انقلاب

پیش دبستانی

شهر خوسف

0

 

10

شکوفه های ولایت

پیش دبستانی

شهر خوسف

0

 

11

نور

پیش دبستانی

شهر خوسف

0

 

12

کوشه علیا*شهید حسین پور

پیش دبستانی

خوسف روستای کوشه علیا

32473050

 

13

گیو*شهدای گیو

پیش دبستانی

روستای گیو

32473050

 

14

اکبرآباد*تکبیر

پیش دبستانی

بیرجند خوسف روستای اکبر اباد

32473050

 

15

چاه مصلحی*کرامت

پیش دبستانی

کیلومتر 17 جاده بیرجندبه خوسف- روستای چاه زینی

32473050

 

16

پنج تن آل عبا *

پیش دبستانی

شهر خوسف -دهستان جلگه ماژان -روستای چاه پنج تن آل عبا -دبستان پنج تن آل عبا

32473050

 

17

ولیعصر3*شریعت

پیش دبستانی

بیرجند خوسف روستای چاه ولیعصر

32473050

 

18

پیرود * فضیلت

پیش دبستانی

بیرجند - خوسف - روستای پی رود

32473050

 

19

چاه قدس

پیش دبستانی

بیرجند -خوسف - دهستان ماژان - روستای چاه قدس

32473050

 

20

کوشه سفلی * کوشا

پیش دبستانی

روستای کوشه سفلی

32473050

 

21

کلاته ملک * شهید مقری

پیش دبستانی

خوسف روستای کلاته ملک

32473050

 

22

کوشه قیس آباد * میثم

پیش دبستانی

روستای قیس آباد، جنب جاده

32473050

 

23

گل * شهیدین جان احمدی

پیش دبستانی

روستای گل

32473050

 

24

سلم آباد * پیام شهید

پیش دبستانی

بیرجند روستای سلم آباد

32473050

 

25

مزار شاه سلیمان علی * شهید آزرده

پیش دبستانی

بیرجند - خوسف - دهستان قلعه زری - روستای شادان

32473050

 

26

تقی آباد ماژان * تقوی

پیش دبستانی

خراسان جنوبی- شهرستان بیرجند- بخش خوسف- دهستان ماژان روستای تقی آباد ماژان

32473050

 

27

دولت آباد * فردوسی

پیش دبستانی

بیرجند - بخش خوسف - دهستان ماژان روستای دولت اباد

32473050

 

28

اصغریه * محراب

پیش دبستانی

بیرجند- خوسف-ماژان-روستای اصغریه

32473050

 

29

برکت*خوسف*

پیش دبستانی

خوسف - خیابان پیام - دبستان برکت

5632475168

 

30

دارا و سارا

پیش دبستانی

خوسف - معدن قلعه زری

0

 

31

قائم آبادسرچاه عماری

پیش دبستانی

خوسف

0

 

32

بصیران شهیدشاه پردلی

پیش دبستانی

خوسف

0

 

33

خرم

پیش دبستانی

خوسف

0

 

34

حامی

پیش دبستانی

خوسف

0

 

35

آرک صداقت

پیش دبستانی

خوسف- روستای آرک

0

 

36

*پویش*خوسف*

استثنایی

شهر خوسف -ضلع شرقی حسینیه حسینی -دبستان استثنایی پویش

32474827

 

37

پویش

استثنایی

خوسف

4224827

 

38

پویش

استثنایی

 

0

 

39

کرامت

ابتدایی

کیلومتر 17 جاده بیرجندبه خوسف- روستای چاه زینی

0

 

40

شهیدین جان احمدی

ابتدایی

خوسف دهستان برکوه روستاي گل

4253480

 

41

خوسف *ابن حسام *

ابتدایی

شهرخوسف خيابان شهيد مطهري

4223226

 

42

خوسف *دوازده بهمن *

ابتدایی

بخش خوسف شهرخوسف

4223466

 

43

عیلکی *بشارت *

ابتدایی

بخش خوسف دهستان براکوه روستاي عيلکي

0

 

44

پنج تن آل عبا

ابتدایی

بخش خوسف دهستان ماژان روستاي چاه پنج تن آل عبا

0

 

45

سلم آباد *پیام شهید*

ابتدایی

بخش خوسف دهستان براکوه روستاي سلم آباد

3663707

 

46

تقی آباد ماژان *تقوی *

ابتدایی

بخش خوسف دهستان ماژان روستاي تقي آبادماژان

3663330

 

47

اکبرآباد گیو *تکبیر*

ابتدایی

بخش خوسف دهستان ماژان روستای اکبرآبادگیو

3663009

 

48

چاه زینی

ابتدایی

خوسف دهستان خوسف روستای چاه زینی

2510469

 

49

چاه قدس

ابتدایی

بخش خوسف دهستان ماژان روستاي چاه قدس

0

 

50

حامی

ابتدایی

بخش خوسف دهستان خوسف روستاي حامي

0

 

51

حصاردارباغ

ابتدایی

بخش خوسف دهستان قلعه زري روستاي حصار دارباغ

0

 

52

سیدان

ابتدایی

بخش خوسف دهستان قلعه زري روستاي سيدان

0

 

53

گیو *شهدا*

ابتدایی

بخش خوسف دهستان ماژان روستاي گيو

3663170

 

54

کوشه علیا *شهیدحسینپور*

ابتدایی

شهرستان خوسف دهستان خوسف روستاي کوشه عليا

4234023

 

55

تقاب *شهیدرضائی *

ابتدایی

شهرستان خوسف دهستان خوسف روستاي تقاب

4233540

 

56

مهدیه *شهیدزرگر*

ابتدایی

بخش خوسف روستاي مهديه

4223144

 

57

بصیران *شهیدشاه پردلی *

ابتدایی

بخش خوسف دهستان قلعه زری روستای بصیران

4343080

 

58

جومیان *شهیدضابطی *

ابتدایی

بخش خوسف دهستان خوسف روستای جومیان

32473150

 

59

علی آباد زارعین *شهید عباسی *

ابتدایی

بخش خوسف دهستان قلعه زري روستاي علي آبادزارعين

4286294

 

60

نصرآباد*شهیدقائمی *

ابتدایی

بخش خوسف دهستان خوسف روستای نصرآباد

0

 

61

فخرآباد *شهیدحیدری *

ابتدایی

شهرستان خوسف دهستان خوسف روستای فخرآباد

4234044

 

62

ماژان *شهیدمطهری *

ابتدایی

بخش خوسف دهستان ماژان روستای ماژان

4283180

 

63

سیوجان *شهیدمقری *

ابتدایی

شهرستان خوسف دهستان خوسف روستای سیوجان

4243350

 

64

فدشک *شهیدنواب صفوی *

ابتدایی

بخش خوسف دهستان خوسف روستاي فدشک

4263380

 

65

معصوم آباد *شهیدتقابی *

ابتدایی

شهرستان خوسف دهستان خوسف روستاي معصوم آباد

4233550

 

66

آرک *صداقت *

ابتدایی

بخش خوسف دهستان خوسف روستاي آرک

0

 

67

طالب آباد *حکیم *

ابتدایی

بخش خوسف دهستان ماژان روستاي طالب آباد

0

 

68

گارجگان *فاضل *

ابتدایی

بخش خوسف دهستان ماژان روستاي گارجگان

0

 

69

دولت آباد *فردوسی *

ابتدایی

بخش خوسف دهستان ماژان روستاي دولت آباد

0

 

70

فریز

ابتدایی

بخش خوسف دهستان براکوه روستاي فريز

0

 

71

میناخون *فضل *

ابتدایی

بخش خوسف دهستان براکوه روستاي ميناخون

4255360

 

72

قائم آباد *سرچاه عماری *

ابتدایی

بخش خوسف دهستان قلعه زري روستاي قائم آباد

0

 

73

کریم آبادماژان *شهیدرضوی *

ابتدایی

بخش خوسف دهستان ماژان روستاي کريم آبادماژان

0

 

74

کلاته ملک *شهیدمقری *

ابتدایی

بخش خوسف دهستان خوسف روستاي کلاته ملک

4233740

 

75

گلگون

ابتدایی

بخش خوسف دهستان خوسف روستاي گلگون

0

 

76

گولگ

ابتدایی

بخش خوسف دهستان ماژان روستاي گولگ

0

 

77

گیوشاد *شهیدگیوشادی *

ابتدایی

بخش خوسف دهستان براکوه روستاي گيوشاد

0

 

78

اصغریه *محراب *

ابتدایی

بخش خوسف دهستان ماژان روستاي اصغريه

0

 

79

چهکندگل *شهیدمحمدی *

ابتدایی

بخش خوسف دهستان براکوه روستاي چهکندگل

0

 

80

محمدیه

ابتدایی

مرکز آموزش کشاورزی

0

 

81

همچ *مقداد*

ابتدایی

بخش خوسف دهستان خوسف روستاي همچ

0

 

82

کوشه قیس آباد* میثم *

ابتدایی

روستای قیس آباد، جنب جاده

3663848

 

83

سیب چاه *وحدت *

ابتدایی

بخش خوسف دهستان قلعه زري روستاي سيب چاه

0

 

84

همند *هجرت *

ابتدایی

بخش خوسف دهستان خوسف روستاي همند

0

 

85

چاه ولیعصر 1

ابتدایی

بخش خوسف دهستان ماژان روستاي چاه وليعصر يک

0

 

86

چاه ولیعصر3 *شریعت *

ابتدایی

بخش خوسف دهستان ماژان روستای چاه ولیعصرسه

3663592

 

87

خرم

ابتدایی

بخش خوسف دهستان خوسف روستای خرم

0

 

88

چاه طالقانی

ابتدایی

بخش خوسف دهستان براکوه روستاي چاه طالقاني

0

 

89

شادان

ابتدایی

بخش خوسف دهستان قلعه زري روستاي شادان

0

 

90

نوغاب خور *شهید خلیلی *

ابتدایی

بخش خوسف دهستان خوسف روستای نوغاب خور

4273510

 

91

خورشهیدمهدی زنگوئی

ابتدایی

بخش خوسف دهستان خوسف روستای خور

4273450

 

92

چاه ولیعصرچهار

ابتدایی

خوسف

3663593

 

93

بیشه معدن

ابتدایی

بخش خوسف دهستان معدن زري روستاي بيشه معدن

0

 

94

سرپرچ *شهیدابراهیم یوسفی

ابتدایی

بخش خوسف روستای سرپرچ

4223125

 

95

کیوک

ابتدایی

بخش خوسف _ روستاي کيوک

10000000

 

96

برکت *خوسف*

ابتدایی

خوسف - خیابان پیام - دبستان برکت

0

 

97

سردار شهید محمد قهرمان *خوسف*

ابتدایی

خوسف - بلوار الغدیر - خیابان کوثر - دبستان سردار شهید محمد قهرمان

0

 

98

کوشا

ابتدایی

روستای کوشه سفلی

0

 

99

*کمال*ماهمیران*

ابتدایی

 

0

 

100

شهید آزرده * مزار شاه سلیمان علی

ابتدایی

 

0

 

101

معدن زری*کاوش*غیردولتی حمایتی

ابتدایی

خوسف - معدن قلعه زری

0

 

102

معدن زری*فضه* غیردولتی حمایتی

ابتدایی

بیرجند - روستای معدن زری

0

 

103

*دانش*دهمیر*

ابتدایی

بیرجند - خوسف - روستای پی رود

5632473050

 

104

*والفجر* علی آباد تقاب

ابتدایی

روستای تقاب

5632473050

 

105

*خوسف*ارشاد*

دوره اول متوسطه

بخش خوسف شهرخوسف خ شهرک

4223221

 

106

*معصوم آباد*شهید شرفی*

دوره اول متوسطه

بخش خوسف دهستان خوسف روستاي معصوم اباد

0

 

107

*خوسف*شهید مصطفی خمینی*

دوره اول متوسطه

بخش خوسف شهرخوسف شهرک

4223298

 

108

*اکبرآباد*کامیار کرباسی زاده*

دوره اول متوسطه

بیرجند خوسف روستای اکبر اباد

0

 

109

*خوسف*حضرت زینب(س)*

دوره اول متوسطه

شهرستان خوسف خیابان شهید فهمیده

32473441

 

110

*خور*عفاف*

دوره اول متوسطه

خوسف - روستای خور

0

 

111

*شهید شجاع*تقی آباد*

دوره اول متوسطه

خوسف- ماژان- روستای تقی آباد

0

 

112

*چاه ولیعصر3*

دوره اول متوسطه

خوسف - روستای چاه ولیعصر 3

0

 

113

*خوسف*انقلاب*

دوره اول متوسطه

 

0

 

114

*خور*شهید بهمدی*

دوره اول متوسطه

خوسف - روستای سرو باد-

0

 

115

*خوسف*ابن سینا*

دوره اول متوسطه

خوسف -

0

 

116

*ماژان*دهه فجر*

دوره اول متوسطه

بیرجند - روستای ماژان

0

 

117

*علی آبادزارعین*

دوره اول متوسطه

بیرجند خوسف روستای علی آباد

0

 

118

*سیوجان*شهیدرضازاده*

دوره اول متوسطه

بیرجند روستای سیوجان

0

 

119

معدن زری*مرضیه*غیردولتی حمایتی

دوره اول متوسطه

بیرجند - روستای معدن زری

0

 

120

معدن زری*ابوذر*غیردولتی حمایتی

دوره اول متوسطه

خوسف - معدن قلعه زری

0

 

121

خوسف *هدف *

متوسطه نظری

خوسف بلوار شهداي عبادي

4223253

 

122

عشایری خور 1

متوسطه نظری

بخش خوسف دهستان خوسف روستای خور

4273210

 

123

عشایری خور 2

متوسطه نظری

بخش خوسف دهستان خوسف روستای خور

4273210

 

124

کوثر

متوسطه نظری

بلوار شهدای عبادی -فلکه هزار قدم -دبیرستان شبانه روزی کوثر

4224988

 

125

علامه امینی **خوسف**

متوسطه نظری

شهرستان خوسف - بلوار شهید چمران

4223291

 

126

اندیشه

فنی حرفه ای و کاردانش

خوسف بلوار امام خميني(ره)خيابان شهيد فهميده

4223488

 

127

امام حسین (ع )

فنی حرفه ای و کاردانش

بخش خوسف شهر خوسف

4223055

 

128

اندیشه *خوسف*

فنی حرفه ای و کاردانش

خوسف ،بلوار امام خميني (ره) خيابان شهيد فهميده

4223488

 

129

*دارالفنون*خوسف*

فنی حرفه ای و کاردانش

خوسف - روستای ماژان

32487220

 

 

تاریخ به روزرسانی:
1396/02/25
تعداد بازدید:
3331
Powered by DorsaPortal