امام زاده ها

اطلاعات درخواستی از اداره کل اوقاف و امور خیریه استان خراسان جنوبی

ردیف

نام امامزاده

شهرستان

تلفن

مسیر دستیابی به همراه مسافت تا مرکز شهرستان

آدرس

امکانات

1

امامزادگان باقریه

بيرجند

05632318144

0

شهرستان بيرجند بلوار امام رضا (ع)-جنب پايانه مسافربري

کتابخانه عمومی-درمانگاه-سرویس بهداشتی

2

سیدابراهیم رضا(ع )

بيرجند

09155610122

42

36کيلومتري جاده بيرجند مشهد-روستای حنبل - فاصله تا جاده اصلي 6 كيلو متر

4آلاچیق-8اتاق زائرسرا-سرویس بهداشتی

3

سیدمرادوسیدباقر(ع )

بيرجند

09153610240

21

شهرستان بيرجند روستاي گيوك سفلي واقع در 21 كيلو متري شهر بيرجند

در حال ساخت و ساز-سرویس بهداشتی

4

سیدمحمد نقیب(ع)

بيرجند

09151614163

9

شهرستان بيرجند -بخش مركزي- روستاي يشد

سوپر مارکت-سرویس بهداشتی-پارک بازی کودکان

5

سیدعبدالعزیز(ع)

بيرجند

09156047248

20

شهرستان بيرجند - كيلومتر 22 جاده بيرجند سربيشه - روستاي بهلگرد

سرویس بهداشتی

6

سید قریش(ع )

بيرجند

09359520818

70

بخش مرکزی-روستای گازار

فاقدامکانات

7

افضل واسحاق(ع)

بيرجند

09155616370

35

بيرجند- بخش مركزي - روستاي القور

فاقدامکانات

8

زیدبن ابراهیم موسی(ع )

بيرجند

09151636794

7

د.باقران-روستای بجد

فاقدامکانات

9

سیدتاج الدین علی(ع)

بيرجند

09155619169

35

شهرستان بيرجند-كيلومتر 33 جاده بيرجند مشهد-روستاي ساقي-فاصله از جاده اصلي 2 كيلومتر

پارک بازی کودکان-8اتاق زائر سرا-سرویس بهداشتی

10

مجتمع فرهنگی مذهبی فریزنوک

بیرجند

09151613898

20

بيرجند-بخش مرکزی- روستاي فريزنوك

3اتاق زائرسرا-سرویس بهداشتی

11

مجتمع فرهنگی مذهبی رزگ

بیرجند

09151611203

20

شهرستان بيرجند - دهستان باقران - روستاي رزگ

سرویس بهداشتی

12

بی بی سیده زهرا

درمیان

09151611927

25

شهرستان درميان-کیلومتر 25 جاده درمیان بیرجند- روستاي نوزاد

3سوئیت -5اتاق -پارک

13

سیدالیاس(ع )

درمیان

09151644303

50

شهرستان درميان-روستای اویجان

فاقدامکانات

14

مجتمع فرهنگی مذهبی مقدر

درمیان

09156653313

35

شهرستان درميان - بخش مركزي - روستاي مقدر

سرویس بهداشتی

15

سلطان ابراهیم رضا(ع )

درمیان

09153638517

35

شهرستان درميان-بخش گزيك- روستاي آبگرم

سرویس بهداشتی

16

سیدمرتضی(ع)

درمیان

09151640594

45

شهرستان درميان ـ بخش مركزي-روستای سیدان

در حال ساخت و ساز

17

محمد(ع)

درمیان

09153614952

10

شهرستان درميان ـ بخش مركزي ـروستاي طاغان

فاقدامکانات

18

سید ابوالقاسم(ع )

خوسف

05632473160

3

شهرستان خوسف-روستاي نصرآباد

زائر سرا - سرویس بهداشتی -فضای سبز

19

شاه سلیمان علی (ع )

خوسف

05658324800

70

شهرستان خوسف-بخش ماژان-روستاي تقي آباد بيد

زائر سرا - سرویس بهداشتی -فضای سبز-فضای بازی - کشتارگاه

20

سید ابوالقاسم (ع)

خوسف

05632472150

40

شهرستان خوسف-بخش مركزي -روستاي دهن رود

در حال ساخت

21

شاه سلطان علی(ع)

خوسف

09153635765

50

شهرستان خوسف-بخش ماژان- بين روستاي شيخ آبادوگولگ

فاقدامکانات

22

سیدجلال الدین(ع )

خوسف

05632470718

5

شهرستان خوسف-بخش مركزي -روستاي كلاته ملك

سرویس بهداشتی

23

بی بی علیا(س)

خوسف

05632487205

30

شهرستان خوسف- بخش ماژان- روستاي گيمنج

فاقدامکانات

24

سیدمحمد(ع)

خوسف

05632478399

10

شهرستان خوسف-بخش مركزي -روستای فدشک

فاقدامکانات

25

سیدشمس الدین

خوسف

05658324807

50

شهرستان خوسف- بخش ماژان-روستای فسون

فاقدامکانات

26

سپهسالار

خوسف

05632485161

60

شهرستان خوسف- بخش ماژان-روستای شهرستانک

فاقدامکانات

27

سید ابوالقاسم (ع )

خوسف

09105462188

70

شهرستان خوسف-بخش ماژان-روستاي سرچاه عماري -روستاي گود

زائر سرا -سرویس بهداشتی

28

نجم الدین حسین(ع )

خوسف

05632483098

50

شهرستان خوسف- بخش ماژان-روستای گیو

در حال ساخت - سرویس بهداشتی

29

مجتمع فرهنگی مذهبی بلنجیر

خوسف

0565325807

60

شهرستان خوسف-بخش مركزي-15کیلومتر بعد از روستای دهن رود

زائر سرا - سرویس بهداشتی - حمام - کشتارگاه- آشپزخانه- سوپر مارکت

30

مجتمع فرهنگی مذهبی همند

خوسف

05658323415

45

شهرستان خوسف - بخش ماژان_روستاي همند

سرویس بهداشتی

31

مسجد حضرت ابوالفضل(ع )

سربیشه

05632685155

18

شهرستان سربيشه - بخش مركزي - دهستان مومن آباد - روستاي دهنه چاه

زائر سرا - سرویس بهداشتی -سوپر مارکت

32

سیدعبداله(ع )

سربیشه

05658334779

135

شهرستان سربيشه - بخش درح - دهستان لانو - روستاي نوده عليا

فاقدامکانات

33

شاه سلطان بیدار

سربیشه

05658335618

35

شهرستان سربيشه -بخش مركزي - دهستان غيناب - روستاي دهيك

فاقدامکانات

34

سید محمد علوی

سربیشه

05658336595

120

شهرستان سربيشه -بخش درح - دهستان درح - روستاي ماهيرود

فاقدامکانات

35

گلبانگ خراسان

سربیشه

05632686660

7

شهرستان سربيشه -بخش مركزي-روستاي بركوه

فاقدامکانات

36

بی بی زینب خاتون(س)

سربیشه

05632678140

52

شهرستان سربيشه - بخش مود - دهستان نهارجان - روستاي كاهي

زائر سرا - -سرویس بهداشتی- کشتارگاه - آشپزخانه -آلاچیق

37

سید حامد علوی

سربیشه

05632671409

62

شهرستان سربيشه - بخش مود - دهستان نهارجان -روستای چنشت

زائر سرا - -سرویس بهداشتی-

38

اسماعیل(ع )

خضري

05632548828

30

شهر خضری-بخش نیملوک-روستای خشکان

5اتاق زائرسرا- سرویس بهداشتی

39

عبداله(ع )

خضري

05632546340

12

شهر خضری-بخش نیملوک-روستای کارشک

6اتاق زائر سرا- پارک بازی کودکان کتابخانه و موزه

40

سلطان کریمشاه(ع)

سرایان

05632879448

24

شهرستان سرايان- بخش آيسك- روستاي كريمو

آلاچیق - زائر سرا - سرویس بهداشتی

41

سلطان مصیب(ع)

سرایان

05632875370

21

شهرستان سرايان- بخش آيسك- روستاي مصعبی

زائرسرا-سرویس بهداشتی

42

سلطان ابوالقاسم(ع )

سرایان

05632879448

29

شهرستان سرايان-شهر سه قلعه -روستاي قاسم آباد

زائرسرا-سرویس بهداشتی-در حال ساخت

43

سید حسن (ع )

سرایان

05632897597

25

شهرستان سرايان-شهر سه قلعه - روستاي دوست آباد

سرویس بهداشتی -2 آلاچیق - پارک

44

سیدمحمد(ع )

سرایان

05632897597

25

شهرستان سرايان-شهر سه قلعه - روستاي دوست آباد

سرویس بهداشتی -2 آلاچیق - پارک

45

اباذر ازدک

سرایان

09153340005

18

شهرستان سرايان- بخش آيسك-روستاي ازدك چرمه

فاقدامکانات

46

سلطان احمد(ع)

فردوس

05632752883

35

شهرستان فردوس-بخش مرکزی- روستاي مهويد

سرویس بهداشتی-5زائرسرا

47

سلطان ابوالحسن (ع)

فردوس

05632752883

35

شهرستان فردوس-بخش مرکزی- روستاي مهويد

فاقدامکانات

48

سلطان ابوالقاسم (ع)

فردوس

05632756320

25

شهرستان فردوس -بخش مرکزی- روستاي سرند

سرویس بهداشتی-در حال ساخت

49

سلطان کریم شاه

فردوس

09153356944

30

شهرستان فردوس -بخش مرکزی- كيلومتر 28 جاده فردوس -بجستان - روستاي قديم خانيك

فاقدامکانات

50

سید جلیل

فردوس

05632746372

37

شهرستان فردوس-بخش مرکزی- روستاي امرودكان

سرویس بهداشتی

51

سلطان محمد وسلطان ابراهيم(ع)

فردوس

05632722852

0

شهرستان فردوس-خيابان فرهنگ -جنب مسجد جامع قديم

سرویس بهداشتی-زائرسرا-

52

زیدبن موسی کاظم(ع )

قاين

05632523224

0

شهرستان قاين- بلوار بسيج -خيابان امامزاده

سرویس بهداشتی-

53

بی بی زبیده خاتون

قاين

09158634858

8

شهرستان قاينات-بخش مرکزی- روستاي اسفشاد

آلاچیق - زائر سرا - سرویس بهداشتی

54

میر عدالله و میر عبدالرزاق

قاين

09153630497

65

شهرستان قاينات-بخش مرکزی- روستاي بزن آباد

سرویس بهداشتی- زائر سرا

55

سلطان محمد

قاين

09157560396

20

شهرستان قاينات - بخش مركزي -روستای مهنج

سرویس بهداشتی

56

مسعود

قاين

05632527203

70

شهرستان قاينات - بخش مركزي -روستای شندان عرب

سرویس بهداشتی

57

حسن وافضل(ع )

قاين

09151603321

70

شهرستان قاينات- بخش سده -روستاي قومنجان

سرویس بهداشتی- زائر سرا

58

زیدالنار(ع )

قاين

05632598211

60

شهرستان قاينات- بخش سده -روستاي آفريز

سرویس بهداشتی- زائر سرا

59

عبداله (ع )

قاين

05625534658

75

شهرستان قاينات- بخش سده- روستاي بادامك

سرویس بهداشتی- زائر سرا

60

سلیمان علی وبی بی خدیجه

قاين

09159643204

65

شهرستان قاينات - بخش سده- روستاي كرچ

فاقد امکانات

61

قطب الدین علی

قاين

05632575482

45

شهرستان قاينات - بخش مركزي - روستاي كلاته سعيد

فاقد امکانات

62

طفلان موسی بن جعفر(ع )

قاين

05632521100

20

شهرستان قاينات- بخش مركزي -روستاي ورنجان

فاقد امکانات

63

ابوذرجمهرقاینی

قاين

05632530060

0

شهر قاین- بلوار ابوالمفاخر- انتهای بلوارابوذر

آلاچیق - زائر سرا - سرویس بهداشتی- پارک بازی

64

سعدالله بن موسی الکاظم (ع )

زیرکوه

05632513377

25

شهرستان زيركوه-بخش مرکزی- روستاي شاهرخت

زائرسرا-سرویس بهداشتی

65

عمرو بن داود(ع )

زیرکوه

05632569855

30

شهرستان زيركوه - بخش زهان -روستای افین

سرویس بهداشتی

66

پنج تن اولاد اهل بیت (ع)

زیرکوه

05632518400

25

شهرستان زيركوه -بخش مركزي - روستاي برسنان

فاقدامکانات-درحال ساخت

67

محمد(ع)

زیرکوه

05625689050

60

شهرستان زيركوه -بخش مركزي -روستای گمنج

فاقدامکانات

68

عبدالقادر(ع)

زیرکوه

05632504127

50

شهرستان زيركوه -بخش مركزي -روستای شوشک

زائر سرا-سرویس بهداشتی

69

داود(ع )

زیرکوه

05632569855

70

شهرستان زيركوه - بخش زهان - روستاي كلاته مزار

زائر سرا-سرویس بهداشتی

70

مسجدالنور

زیرکوه

05632518249

25

شهرستان زيركوه- بخش زهان - روستاي پيشبر

زائر سرا-آلاچیق-سرویس بهداشتی

71

سیدعلی (ع )

نهبندان

05632601227

85

بخش شوسف-روستای سیدعلی

سرویس بهداشتی- زائرسرا-آشپزخانه-12سوئیت

72

سیدالحسین(ع )

نهبندان

05632605320

130

بخش شوسف-د.عربخانه-روستای سیدالحسین

سرویس بهداشتی- زائرسرا-آشپزخانه-5سوئیت-درمانگاه- پارک بازی

73

مزار ملک چاه رویی

نهبندان

05632633200

60

بخش مرکزی-روستای ملک چاه رویی

فاقدامکانات

74

شیخ احمد

نهبندان

05632608606

130

بخش شوسف-د.عربخانه-روستای دهک

فاقدامکانات

75

شیخ علی موسی

نهبندان

05632626424

0

شهر نهبندان- انتهای خیابان شهدا

سرویس بهداشتی

76

زین آباد

نهبندان

05632608319

140

بخش شوسف-د.عربخانه-روستای زین آباد

فاقدامکانات

77

بی بی مریم(س)

نهبندان

05632603665

70

بخش شوسف-روستای افضل آباد

سرئیس بهداشتی- زائر سرا

78

مجتمع فرهنگی مذهبی امام علی (ع )

نهبندان

05658337663

20

بخش مرکزی-روستای قدمگاه

زائر سرا-سرویس بهداشتی- حمام-کشتارگاه

79

مسجد حضرت ابوالفضل(ع )

نهبندان

05632620118

10

بخش مرکزی -روستای خونیک سفلی

سرویس بهداشتی- زائرسرا-آشپزخانه-5سوئیت-حمام- پارک بازی

80

بي بي نجمه خاتون(س)

بشرويه

09153358906

22

بخش ارسك-دهستان رقه-روستاي مجد

سرویس بهداشتی-4آلاچیق

81

محمد بن اصغر

بشرويه

09153350073

12

بخش ارسك-روستاي هوگند

8اتاق زائرسرا-سرویس بهداشتی-

82

سیدمحمد

بشرويه

09151371305

75

بخش علي جمال-روستاي نايگ

فاقدامکانات

83

عبدالکریم

بشرويه

09155350350

24

بخش ارسک-روستاي ده كرم

فاقدامکانات

84

پيرهنویه

بشرويه

09155345347

80

روستاي هنويه-شیبانی

فاقدامکانات

85

محمد بن اسحاق

بشرويه

05632766366

36

بخش مرکزی-روستاي كرند

سرویس بهداشتی

86

زين آباد

بشرويه

09153352854

38

بخش مرکزی-روستاي زين آباد

فاقدامکانات

87

سید محمدبن جعفرطیار

طبس

09133736007

45

بخش مرکزی _ روستای ازمیغان

سرویس بهداشتی-سوپر مارکت

88

سید حسین بن جعفر(ع)

طبس

09358262346

15

بخش مرکزی _ روستای فشا

سرویس بهداشتی

89

سید حسین

طبس

09133551006

55

بخش مرکزی _ روستای زرگ

سرویس بهداشتی -زائر سرا -آشپزخانه

90

زیدبن علی

طبس

03595007125

110

بخش دیهوک_ روستای شاهزاده علی

سرویس بهداشتی -زائر سرا -آشپزخانه-سوپر مارکت -سوئیت

91

شیخ احمد

طبس

05632845191

130

بخش دیهوک_ روستای زنوغان

سرویس بهداشتی

92

شیخ احمد ابن اسحاق

طبس

05658344020

115

بخش مرکزی _ روستای پیرحاجات

سرویس بهداشتی -زائر سرا -آشپزخانه-سوپر مارکت -سوئیت

93

شیخ ابراهیم

طبس

09151151030

90

بخش مرکزی _ روستای حلوان

سرویس بهداشتی

94

مسجد خواجه خضر

طبس

09137781151

0

شهر طبس -اول جاده دشت غران- پشت هیئت رزمندگان اسلام

سرویس بهداشتی

 

تاریخ به روزرسانی:
1396/02/07
تعداد بازدید:
5106
Powered by DorsaPortal